Home
Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Skinny-Typehelp.com/TICKEN B.V., Jacob van Lenneplaan 22, 3743 AR BAARN

KvK : 24454327. | Bank: 1491.68.179 | BTW : NL.NL820468125B01
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | Fax: 084-2282758

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Skinny-Typehelp.com en op alle met Skinny-Typehelp.com aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. SkinnyTpehelp.com is een onderdeel van Out of the Box Concepts.
- Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Skinny-Typehelp.com is ingestemd.
- Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
- Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt
- Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Skinny-Typehelp.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
- Skinny-Typehelp.com behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
- Door het gebruik van de internetsite van Skinny-Typehelp.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
- Skinny-Typehelp.com is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Aanbiedingen/ overeenkomsten
- Alle aanbiedingen van Skinny-Typehelp.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
- Skinny-Typehelp.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Skinny-Typehelp.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Skinny-Typehelp.com gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
- Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Skinny-Typehelp.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen en betalingen
- Alle door Skinny-Typehelp.com vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
- De hoogte van de eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld.
- De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling aangetekend te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant. Voor bestellingen boven 100 euro is dit gratis.
- De Klant wordt dringend verzocht te kiezen voor aangetekende verzending. Ziet de klant hier van af dan is het risico (van bv kwijtraken) voor de Klant en niet voor Skinny-Typehelp.com!
- Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
- Skinny-Typehelp.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
- Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
- Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald via vooruit betalen via overboeking; de Klant maakt het verschuldigde en eventuele kosten van extra services over op rekening 679063595 ten name van OOTBC o.v.v. het gewenste model en e-mailadres voor het geval Skinny-Typehelp.com contact met de Klant moeten opnemen. Voor betalingen vanuit het buitenland kan de Klant de IBAN en BIC nummers gebruiken: IBAN: NL84 INGB 0679063595, BIC: INGBNL2A.

Levering
Skinny-Typehelp.com heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen een week na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
- Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal dit worden aangegeven en zal (indien bekend) vermeld worden wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail worden gemeld.
- Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
- Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Skinny-Typehelp.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Skinny-Typehelp.com aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Skinny-Typehelp.com zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Ruilen en herroepingsrecht
- De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant Skinny-Typehelp.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
- Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Skinny-Typehelp.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
- Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Skinny-Typehelp.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
- Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Skinny-Typehelp.com zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant aan Skinny-Typehelp.com betaalde.
- De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Garantie en aansprakelijkheid
- Skinny-Typehelp.com geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
- De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Skinny-Typehelp.com
- Skinny-Typehelp.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Skinny-Typehelp.com
- Skinny-Typehelp.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
- Indien Skinny-Typehelp.com om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
- Het is mogelijk dat Skinny-Typehelp.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Skinny-Typehelp.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Overmacht
- In geval van overmacht is Skinny-Typehelp.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
- Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectueel eigendom
- De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Skinny-Typehelp.com haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
- Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerci?le know how, methoden en concepten.
- Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Skinny-Typehelp.com haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om priv? gebruik in relatie tot het product zelf.

Persoonsgegevens
- De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Skinny-Typehelp.com vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
- Skinny-Typehelp.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
- Skinny-Typehelp.com verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
- Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Skinny-Typehelp.com 2010, a ticken activity

 

Klantbeoordelingen

De Skinny Typehelp wordt door de leerlingen zeer gewaardeerd. Een paar leerlingen willen er een thuis hebben. Klaas, Hoofddorp
Probeer Gratis Ticken
Probeer Gratis Ticken